جملاتی در دنیا توسط انسان ها مخصوصا بزرگان زده می شود که قوت قلب بسیاری را به آدم می دهد و باعث امیدوار شدن به زندگی و موفقیت می شود.

The only think that is necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing!
“Jim rohn”

تنها مورد لازم برای پیروزی شر این است که انسان های خوب کاری انجام ندهند!
“جیم ران”

★·.·´¯`·.·★ ایران پروا ★·.·´¯`·.·★

I heared your parayer.
Trust my timing!
God

دعایت را شنیدم.
به وقت شناسی من ایمان داشته باش!
خدا

★·.·´¯`·.·★ ایران پروا ★·.·´¯`·.·★

You would be hard pressed to find someone more prosperous than a three-year-old with a big box of crayons and a coloring book!

خوشبخت تر از یک کودک 3 ساله با یک جعبه مداد رنگی و یک کتاب رنگ آمیزی، به سختی پیدا می شود!

★·.·´¯`·.·★ ایران پروا ★·.·´¯`·.·★

No dream is impos-sible provided we first have the courage to believe in it!

هیچ رویایی ناممکن نیست، اگر قبل از هرچیز شهامت باور آن را داشته باشیم!

★·.·´¯`·.·★ ایران پروا ★·.·´¯`·.·★

Let is not waste our time by poking around in others life!

وقتمان را با پرسه زدن در زندگی دیگران هدر ندهیم!

★·.·´¯`·.·★ ایران پروا ★·.·´¯`·.·★

We can all go from wherever we are to wherever we want to be!

همه ما می توانیم از هرجایی که هستیم به هرجایی که می خواهیم، برسیم!

★·.·´¯`·.·★ ایران پروا ★·.·´¯`·.·★

Sometimes you need to look at life from a different perspective!

گاهی لازم است به زندگی از چشم انداز متفاوتی نگاه کنی!

★·.·´¯`·.·★ ایران پروا ★·.·´¯`·.·★

You change your habits when you change your beliefs!

وقتی باورهایت را تغییر دهی، عادت هایت نیز تغییر می کنند!

پاسخ دادن