بعضی از جملات انرژی بخش با اینکه کوتاه هستند ولی تاثیر بسیار زیادی را روی افراد می گذارند و باعث متحول شدن آن ها می شود و آینده شان را تغییر می دهد.

بهترین کارها تواضع به هنگام خوشبختی، عفو هنگام قدرت و بخشش بدون منت است. (حضرت محمد (س))

هرکس ادبش بیشتر است، نزد خداوند گرامی تر است. (امام جواد (ع))

اندیشه کن و مغز خود را با افکار گوناگون روشن ساز. (امام صادق (ع))

مردی که کوه را از میان برداشت همانی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرده بود. (مثل چینی)

منتظر بهترین ایده نمان، ایده بهتر را انجام بده، بهترین نیز به دنبال آن خواهد آمد. (مارک تواین)

هر آنچه امروز تجربه اش می کنید، نتیجه دیدگاه شما در گذشته است. (جک کانفیلد)

کسی از دانش خود برخوردار می شود که به آن عمل کند. (تولستوی)

اطراف خود را با افرادی که رویاهای بزرگ تری نسبت به شما دارند، پر کنید. (رندی گیج)

بهشت یک باغبان، باغ او است و بهشت یک نجار، میز کارگاهش. (آندره موروا)

جسم، محصور در محدودیت و مرز است اما فکر را هیچ حدی نیست. (وین دایر)

پاسخ دادن